Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Sykdom > Gradert sykmelding > Minst 20 prosent arbeidsufør
Skriv ut siden

Minst 20 prosent arbeidsufør

Det er en forutsetning for rett til sykepenger ved gradert sykmelding at vedkommendes arbeidsevne, det vil si evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, er nedsatt med minst 20 %. Dette tilsvarer en dag pr. uke.

Arbeidstaker som blir helt sykmeldt kun fra en av flere deltidsstillinger/stillinger, vil ha rett til sykepenger bare dersom arbeidstid og inntekt i deltidsstillingen utgjør minst 20 % av den samlede arbeidstid og inntekt i alle arbeidsforholdene sett under ett. Ved arbeidsuførhet i en av flere stillinger er det også et vilkår at stillingene må ha ulik krav til helse. Med andre vil retten til sykepenger avhenge av at kravene til funksjonsdyktighet er forskjellige i stillingene.

Enkeltstående behandlingsdager

For arbeidstaker som er under behandling og der behandlingen gjør det nødvendig at vedkommende holder seg i ro kan det innvilges sykemelding for enkeltstående behandlingsdager jf. ftrl. § 8-4, tredje ledd bok. b. Dette innebærer at vedkommende sykmeldes 100 % på enkeltdager og er fullt arbeidsfør de resterende dagene. Enkeltstående behandlingsdager er således et unntak fra gradert sykemelding der stønadsperioden løper 5 dager pr. uke.

I Rundskrivet til bestemmelsen fremgår følgende:  "Det presiseres at unntaket fra hovedregelen om graderte sykepenger, bare gjelder ved maksimum én fast behandlingsdag i uken. Et behandlingsopplegg med to eller flere behandlingsdager i uken skal ses på som en sammenhengende sykmeldingsperiode, slik at det gis graderte sykepenger."

Er det mindre enn 16 kalenderdager mellom hver behandlingsdag, legges fraværsdagene sammen til en arbeidsgiverperiode, jf. § 8‑19 tredje ledd. For at arbeidsgivers økonomiske byrde ikke skal bli større i  tilfeller med enkeltsående behandlingsdager skal arbeidsgiverperioden også her tilsvare det antall arbeidsdager arbeidstakern vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. For en arbeidstaker med vanlig fem dagers uke vil en full arbeidsgiverperiode være 12 behandlingsdager.

Innhold

Referanser

Kodeoversikt

Nøkkelord