Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Sykdom > Sykdom og permittering > Permittering over 14 dager
Skriv ut siden

Permittering over 14 dager

Syk etter endt permittering

Ved permittering over 14 dager anses arbeidsforholdet avbrutt jf. folketrygdloven § 8-15 annet ledd. Dersom en person blir syk i løpet av de første fire uker etter endt permittering vil det ikke foreligge rett til sykepenger fra arbeidsgiver jf. folketrygdloven § 8-18.

Dersom vedkommende har mottatt dagpenger under permitteringsperioden vil det derimot foreligge rett til sykepenger fra trygden fra første dag etter endt permittering. Bakgrunnen for dette er at perioden hvor en person mottar dagpenger i henhold til folketrygdloven § 8-2 annet ledd er likestilt med å være i arbeid. Sykepengegrunnlaget baseres på inntekten i arbeidsforholdet.

I de tilfeller den permitterte ikke har mottatt dagpenger under permittering vil retten til sykepenger måtte vurderes etter folketrygdloven § 8-47, som regulerer retten til sykepenger for yrkesaktive som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned. ​

Syk under permittering

Person som blir syk under permittering vil ikke ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Vedkommende vil imidlertid kunne ha rett til sykepenger fra trygden etter reglene i folketrygdloven § 8-47 eller § 8-49.
En person som under permittering har krav på dagpenger vil ha rett til sykepenger fra NAV under sykdom jf. folketrygdloven § 8-49. Dersom vedkommende som er permittert ikke har rett på dagpenger under permittering, vil retten til sykepenger fra NAV bli vurdert etter folketrygdloven § 8-47.

Delvis permittering

En arbeidstaker som er delvis permittert har rett til dagpenger under permitteringen dersom permitteringen medfører at arbeidstiden er redusert med minst 50 %. Blir arbeidstakeren sykmeldt i et slikt tilfelle, skal arbeidsgiver betale sykepenger i arbeidsgiverperioden for de dager eller timer det er avtalt at arbeidstakeren skal arbeide fremover. Sykepengegrunnlaget beregnes etter § 8‑28. For de resterende dager yter folketrygden sykepenger etter § 8‑49. Fra dag 17. overtar NAV utbetalingen i sin helhet.

Innhold

Referanser

Kodeoversikt

Nøkkelord