Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Arbeidsrett > Fortrinnsrett > Nedbemanning
Skriv ut siden

Nedbemanning

​​

Aml. § 14-2 gir regler om fortrinnsrett som vil kunne begrense arbeidsgivers frihet mht valg av hvem man kan ansette. At noen har fortrinnsrett betyr at vedkommende har rettskrav på stillingen. Før arbeidsgiver går til ansettelse må det derfor bringes på det rene om det finnes tidligere ansatte med fortrinnsrett til arbeid i bedriften. Vi finner også regler om fortrinnsrett i tjm.l. § 13 og i enkelte tariffavtaler, men i det følgende er det arbeidsmiljølovens regler som vil bli behandlet.
 
AMl. § 14-2 stiller opp flere vilkår som må være oppfylt for at man skal ha fortrinnsrett. For det første er det et vilkår at man er blitt sagt opp pga virksomhetens forhold. En arbeidstaker som blir sagt opp pga eget forhold eller som selv sier opp sin stilling vil altså i utgagnspunktet ikke ha fortrinnsrett. Men hvis en arbeistaker sier opp sin stilling som et alternativ til å få en oppsigelse fra arbeidsgiver pga virksomhetens forhold kan det argumenteres for at vedkommende bør ha fortrinnsrett. Det samme gjelder ved sluttavtale som et alternativ til oppsigelse pga virksomhetens forhold. Disse spørsmålene er imidlertid ikke endelig avklart.
 
Et noe annet spørsmål er om en arbeidstaker lovlig kan frasi seg sin fortrinnsrett i et sluttavtale. Dette spørsmålet er diskutert i juridisk teori hvor det har fremkommet ulike oppfatninger. Heller ikke dette spørsmålet er endelig avgjort i rettspraksis.
 
Videre er det et vilkår at det skal foretas en "ny ansettelse i samme virksomhet". Hva som menes med "ny" ansettelse er ikke defintert i loven. Utgangspunktet må likevel være at interne omplasseringen hvor det ikke finner sted ekstern utlysning/ansettelse i stillingen, ikke utløser fortrinnsrett. Det vil heller ikke utløse fortrinnsrett at arbeidsgiver har et udekket arbeidsbehov. Spørsmålet om fortrinnsrett utløses ved innleie er heller ikke endelig avklart, jfr. RG 1997 s. 906.
 
Det er videre et vilkår for fortrinnsrett at vedkommende er «kvalifisert» for stillingen. Begrepet «kvalifisert» omfatter både faglige og personlige kvalifikasjoner, jf. Rt. 2003 s. 1754.
 
Dersom arbeidstakerens kvalifikasjoner tilsvarer det som normalt kreves for stillingen, er dette tilstrekkelig til å utløse fortrinnsrett, jf. lovens forarbeider. Arbeidsgiver kan heller ikke la være å ansette den fortrinnsberettigede bare fordi det finnes en annen person med bedre kvalifikasjoner. Fortrinnsretten gjelder ny stilling i samme virksomhet og fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.  
 
 
Det er også et vilkår for fortrinnsrett etter aml. § 14-2 at den ansatte har vært “tilsatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de to siste år”, arbeid i oppsigelsestiden skal her medregnes Det er imidlertid ikke noe krav om sammenhengende tilsettingstid. 

En oppsagt arbeidstaker vil også har fortrinnsrett til en midlertidig stilling og fortrinnsretten etter aml. § 14-2 gjelder også for midlertidig ansatte  «som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse». Fortrinnsretten gjelder imidlertid ikke arbeidstaker i vikariat, jf. aml.  14-2 (2). 

Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, må arbeidsgiver følge de samme regler for utvelgelse ved inntak, som gjelder ved oppsigelser som skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, jf. aml. § 15-7 (2) og (3). 

Domstolen kan avsi dom for tilsetting i stillingen, dersom en forbigått fortrinnsberettiget krever dette og retten ikke finner det urimelig. 

Innhold

Referanser

Kodeoversikt

Nøkkelord